0 امتیاز
98 بازدید
در تجارت توسط شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز) 0 1

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
انتخاب شده توسط
 
بهترین پاسخ
0

حداقل دو قطعه عکس ۴*۳ رنگی با زمینه روشن

اصل گذرنامه تمام شرکاء ( اعتبار گذرنامه ها نباید از ۶ ماه کمتر باشد)

تعیین مقدار سهام هر یک از شرکاء

مشخص نمودن موضوع فعالیت شرکت

مشخص نمودن آدرس، کد پستی و تلفن شرکت

انتخاب چند نام برای شرکت ( حداقل ۵ نام را مشخص کنید)

تعیین اعضای هیات مدیره و مدیر عامل و مشخص نمودن شخص صاحب حق امضاء

اعطای وکالت برای انجام کارهای ثبت شرکت به حسابدار رسمی

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 83 بازدید
سوال شده 12 مارس 2021 در تجارت توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 74 بازدید
سوال شده 9 مارس 2021 در تجارت توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 74 بازدید
سوال شده 9 مارس 2021 در تجارت توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 51 بازدید
سوال شده 9 مارس 2021 در تجارت توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 109 بازدید
سوال شده 13 مارس 2021 در عمومی توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
به ویکی ترک خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران
...