سئوالت چیه:

پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
2 پاسخ 103 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 78 بازدید
پاسخ داده شده 13 مارس 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 98 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 66 بازدید
پاسخ داده شده 12 مارس 2021 در کارمندی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 59 بازدید
پاسخ داده شده 12 مارس 2021 در راه اندازی کار توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 54 بازدید
پاسخ داده شده 12 مارس 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 66 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 77 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 68 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 69 بازدید
پاسخ داده شده 10 مارس 2021 در توریستی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 69 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 62 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 64 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 79 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 84 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 44 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 36 بازدید
سوال شده 9 مارس 2021 در عمومی توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 59 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 58 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 59 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 79 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 41 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 69 بازدید
پاسخ داده شده 8 مارس 2021 در خرید توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 42 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 64 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 15 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 36 بازدید
سوال شده 8 مارس 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 37 بازدید
سوال شده 8 مارس 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 70 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
پاسخ داده شده 7 مارس 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 48 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 59 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 44 بازدید
سوال شده 24 فوریه 2021 در عمومی توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 211 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 66 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 52 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 51 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 68 بازدید
سوال شده 11 فوریه 2021 در تفریحات توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 150 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 51 بازدید
پاسخ داده شده 11 فوریه 2021 در زندگی توسط homayun شرکت مشاوره (3/4هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 106 بازدید
پاسخ داده شده 11 فوریه 2021 در زندگی توسط homayun شرکت مشاوره (3/4هزار امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ 87 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 127 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 77 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 64 بازدید
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید
به ویکی ترک خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران
...