سئوالت چیه:

پرسش و پاسخ های اخیر

0 امتیاز
2 پاسخ 47 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
پاسخ داده شده 13 مارس 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 63 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 38 بازدید
پاسخ داده شده 12 مارس 2021 در کارمندی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 30 بازدید
پاسخ داده شده 12 مارس 2021 در راه اندازی کار توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 47 بازدید
پاسخ داده شده 12 مارس 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 48 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 40 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 22 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 43 بازدید
پاسخ داده شده 10 مارس 2021 در توریستی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 51 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 58 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 34 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 30 بازدید
سوال شده 9 مارس 2021 در عمومی توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 43 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 28 بازدید
پاسخ داده شده 9 مارس 2021 در تجارت توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 39 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 27 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 25 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
پاسخ داده شده 8 مارس 2021 در خرید توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 24 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 46 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 12 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 16 بازدید
سوال شده 8 مارس 2021 در مدرسه توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
0 پاسخ 25 بازدید
سوال شده 8 مارس 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 45 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 23 بازدید
پاسخ داده شده 7 مارس 2021 در عمومی توسط nasim شرکت مشاوره (7/2هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 45 بازدید
0 امتیاز
0 پاسخ 33 بازدید
سوال شده 24 فوریه 2021 در عمومی توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
0 امتیاز
1 پاسخ 166 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 37 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 31 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 32 بازدید
+1 امتیاز
0 پاسخ 55 بازدید
سوال شده 11 فوریه 2021 در تفریحات توسط porseshgar شرکت مشاوره (5/7هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 82 بازدید
+2 امتیاز
1 پاسخ 36 بازدید
پاسخ داده شده 11 فوریه 2021 در زندگی توسط homayun شرکت مشاوره (3/4هزار امتیاز)
+1 امتیاز
1 پاسخ 72 بازدید
پاسخ داده شده 11 فوریه 2021 در زندگی توسط homayun شرکت مشاوره (3/4هزار امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ 53 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 90 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 50 بازدید
+1 امتیاز
1 پاسخ 41 بازدید
برای نمایش موارد بیشتر لیست کامل سوالات یا برچسب های پرطرفدار را مشاهده نمایید
به ویکی ترک خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران
...